Lexington

Meet Junkyard

Lexington + Whatevski

This episode, Junkyard talks with Calgary Alberta rap duo, Lexington and Whatevski.